حروفیه، در امتداد اسماعیلیه

حروفیه، در امتداد اسماعیلیه

نویسنده: محمدرضا موحدی

جنبش حروفیه را به لحاظ شیوه تفکر و کارکرد اجتماعی، باید ادامه نحله اسماعیلیه و در طیفی وسیع تر، استمرار تفکر باطن گرایانه دانست. این گفته و ادعا، البته موافقان و مخالفانی تواند داشت، بسته به اینکه از کدام زاویه به حروفیه یا اسماعیلیه نگریسته شود.

اسماعیلیه در ایران ابتدا عرضه محصولات اندیشه گی خود را با اعزام مبلغانی فحل همچون ناصرخسرو قبادیانی آغاز کرد و موجب شد تا فریاد خردگرایی ناصر از دهلیزهای دربار سلجوقیان تا دره های یمگان به گوش خردمندان و نخبگان جامعه برسد. چنان فریادی در روزگار تفوق اندیشه خردستیزانه اشاعره، به راستی کاری بود کارستان.

پیام بهارستان، سال چهارم، بهار 1391 شماره 15

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.