جایگاه پزشکان جندی شاپوری خاندان بختیشوع در شکوفایی پزشکی اسلامی

جایگاه پزشکان جندی شاپوری خاندان بختیشوع در شکوفایی پزشکی اسلامی

نویسنده: شهرام جلیلیان

چکیده: در دورۀ ساسانیان، در شهر تازه بنیاد جندی شاپور خوزستان، آموزشگاه پزشکی و بیمارستانی ساخته شد و در سایۀ پشتیبانی های سیاسی و اقتصادی ساسانیان، چنان بارور و شکوفا شد که گهگاه جندی شاپور، شهر بقراط خوانده می شد. در سنت پزشکی جندی شاپور، آگاهی های پزشکی و شیوه های درمانی یونانی، هندی، سریانی و ایرانی با همدیگر آمیخته شدد و پزشکان جندی شاپوری با نگاه داشت میراث پزشکی کهنسال جندی شاپور، آن را در بغداد به دست مسلمانان بخشیدند. پزشکان جندی شاپوری خاندان بختیشوع با پیشینۀ پزشکی درخشان در زادگاه خود، بیش از دو سده پزشکان خلیفگان و بزرگان دستگاه خلافت عباسیان و البته پیشگامان ترجمۀ نوشته های کهن یونانی، ایرانی، هندی و سریانی در زمینۀ پزشکی، ستاره شناسی، فلسفه و دیگر دانش های بیگانه به زبان عربی بودند. مطالعۀ تاریخ پیدایش و شکوفایی پزشکی در دنیای اسلام نشان می دهد که پزشکی اسلامی، که گهگاه به اشتباه پزشکی عربی خوانده می شود، سخت وامدار میراث کهنسال پزشکان جندی شاپوری است که همچون پلی مسلمانان را با سنت پزشکی یونانی، سریانی، ایرانی و هندی آشنا گرداندند و همۀ دانش و تجربۀ پزشکی ارزندۀ خود را در بغداد، تختگاه خلافت عباسیان به مسلمانان هدیه دادند. در این جستار با رویکردی توصیفی – تحلیلی به مطالعۀ جایگاه پزشکان جندی شاپوری خاندان بختیشوع در انتقال سنت نیرومند پزشکی جندی شاپوری به دنیای اسلام و نقش آنها در شکوفایی پزشکی اسلامی پرداخته خواهد شد.

مطالعات ایرانی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1392 شماره 24

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.