تذکره نویسی در قلمرو عثمانی

تذکره نویسی در قلمرو عثمانی

فریبا شکوهی

تذکره نویسی در آسیای صغیر از آغاز شکل گیری، زیر نفوذ تذکره های فارسی بود. نخستین تذکره شاعران در حوزه آناطولی به تقلید از بهارستان جامی، تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی و مجالس النفائس امیرعلیشیر نوایی در قرن دهم هجری نوشته شد. در این جستار نخست به اختصار تذکره نویسی در جهان اسلام (در ادبیات عرب و فارسی) و سپس پیشینۀ تذکره نویسی به زبان ترکی در خارج از قلمرو عثمانی بررسی می شود. سپس برای شناخت بهتر سیر تذکره نویسی در آسیای صغیر، نخست تاریخ ادبیات ترکی از آغاز تا پایان قرن سیزدهم قمری به اجمال بررسی می شود،  سپس مهم ترین تذکره های حوزه آناطولی، در دو گروه تذکره مشاهیر و تذکره شاعران معرفی و در پایان تذکره شاعران از قرن دهم تا دوره حاضر بررسی می شوند.

نامه فرهنگستان، ویژه نامه مطالعات آسیای صغیر،  شماره اول

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.