تحلیل سبکی شرح مثنوی سروری

تحلیل سبکی شرح مثنوی سروری

سیّد مسعود دفتریان، سیّد علی اصغر میرباقری فرد (نویسنده مسئول) ، مرتضی رشیدی آشجردی

از جمله تألیفات ارزشمند گذشتگان، شرح نویسی بر آثار بزرگان است و شرح مثنوی معنوی مولانا بیش از دیگر آثار، مورد توجّه شارحان بوده است. تعدادی از شروح نوشته شده بر مثنوي معنوي تاكنون معرّفی و چاپ شده‌اند امّا هنوز تعدادی از اين شروح، گمنام و در کنج کتابخانه‌ها در پردة نسیان باقی مانده‌اند. يكي از این شروح، شرح مصطفي بن شعبان سروري از عالمان قرن نهم و دهم هجري است. شرحی که تا به حال تصحیح و معرفی نشده و توانسته است اندیشه های مولانا و مشرب فکری او را بیشتر و بهتر و با در نظر گرفتن مشرب فکری خود او به مشتاقانش بشناساند. این شرح توانسته است در بین شروح هم طراز خود جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد، چرا که تفکّرات مولانا را با توجّه به سنّت اوّل عرفانی تبیین نموده که نزدیک ترین سنّت به دیدگاه مولانا است در حالی که عمدۀ شارحان مثنوی بدین روش عمل نکرده اند. سروری در این اثر به شرح هر شش دفتر مثنوی پرداخته و تمامی ابیات را مصرع به مصرع شرح کرده است.

فصلنامه بهار ادب، سال دهم، شماره سوم، پاییز 96، شماره پی در پی 37

دریافت مقاله

منبع: بساتین

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.