تجلی رمزگرایی در متون عرفانی قرن ششم هجری

تجلی رمزگرایی در متون عرفانی قرن ششم هجری

نویسنده: مرادعلی واعظی

چکیده: در متون عرفانی قرن ششم، واژگان و تعبیرات فراوانی مشاهده می شود که دور از معنی ظاهری خود، به گونه ای معنایی رمزی دارند. گشودن رمزهای هر اندیشه و مکتب فکری، تنها به دست آشنایان آن راز ممکن است؛ چنان که شاعران – از جمله حافظ –  بر این نکته تأکید کرده اند:

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

دست غیب آمده بر سینۀ نامحرم زد

تعریف رمز، قرآن و بیان رمزی، علل گرایش عارفان به رمزگویی، رازپوشی، بیان شطحیات، برخی واژگان رمزی متون عرفانی و بررسی رمزگویی عارفان و سمبلیسم در اروپا، از مباحثی است که در این مقاله آمده است.

ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه بیرجند) 1381 شماره 2

دریافت مقاله

منبع: پرتال جلمع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.