تاریخ نگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه های آن

تاریخ نگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه های آن

عبدالمهدی رجایی – محمدعلی چلونگر – مرتضی نورایی

چکیده: تاریخ نگاری محلی ایران که سابقه آن به پیش از اسلام می رسد، در عصر قاجار با یک دوره طلایی رشد کمی و کیفی مواجه گردید. بیشتر شهرها و مناطق کشورمان صاحب یک یا چند تاریخ محلی گردیدند. در این مقاله پس از بررسی در حدود پنجاه اثر چاپ شدۀ تاریخ محلی عصر قاجار، به بررسی ویژگی ها و علل این نهضت و مؤلفه های این نوع تاریخ نگاری می پردازیم. نیز بدین امر نظر داریم که انگیزۀ مؤلفان در آفرینش کتاب هایشان چه بوده است.

تاریخ و فرهنگ بهار و تابستان 1390 شماره 86

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.