تاریخ نگاری در دوره صفویه

تاریخ نگاری در دوره صفویه

شعله کوئین – مترجم: خسرو خواجه نوری

تاریخ نگاری صفویه جنبه های منحصر به فرد خود را گسترش داده است، اما دارای ریشه هایی در سنت تیموری شرقی است که مرکز آن در هرات بود. بسیاری از مورخان صفویه تاریخ های اوایل تیموری را به عنوان آثار قابل تقلید، مورد تحسین قرار داده اند. برای مثال، ابراهیم امینی، مؤلف فتوحات شاهی، نخستین تاریخ صفویه (تألیف در سال 1531م)، در مقدمه کتابش اشاراتی به ظفرنامه شرف الدین علی یزدی کرده است، همچنان که اسکندر بیگ ترکمان مؤلف عالم آرای عباسی انجام داده است. دیگر نویسندگان صفویه هم در محتوا و هم در چهارچوب از تاریخ تیموری به عنوان الگو استفاده کرده اند. تأثیر ثانوی روی مورخان، سنت تاریخ نگارانه ترکمنی غربی است. نویسندگان صفویه رویدادهای نخستین در غرب ایران را بر اساس منابعی مانند اثر ابوبکر طهرانی، تاریخ دیار بکریه و عالم آرای امینی تألیف روزبهان خنجی اصفهانی، در تاریخ آق قویونلوها شرح داده اند….

پیام بهارستان، سال ششم پاییز 1392 شماره 2 (پیاپی 21)

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.