تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی

تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی

علیرضا آزاد – تکتم آزاد – اعظم رحمت آبادی

چکیده: با توجه به اهمیت جریان شناسی اندیشه ها در شناخت روند تحولات فکری بشر، در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا تأثیر آرای فلسفی ابن سینا بر فلاسفۀ اروپای قرون وسطا بررسی گردد. هر چند مسیحیان در ابتدا فلسفۀ مدونی نداشتند، برای تبیین کلامیِ برخی عقاید خود به فلسفه های یونانی رایج در قرون وسطی روی آوردند. ولی به دلیل وجود محدودیت ها و مشاهدۀ تعارض هایی که میان پاره ای آموزه های فلسفی و تعالیم دینی وجود داشت، ناچار شدند به سراغ فلسفه های دیگر از جمله فلسفۀ اسلامی بروند؛ چرا گه آرای فلاسفۀ مسلمان و در رأس آن ها ابن سینا به دلیل ِ هماهنگی که میان عقل و شرع برقرار کرده بودند، می توانست گره از کار فرو بستۀ اندیشمندان اروپا بگشاید….

آموزه های فلسفه اسلامی، پاییز و زمستان 1394، شماره 17

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.