بررسی پوشاک دورۀ زندیه بر اساس طبقات اجتماعی آن دوره

بررسی پوشاک دورۀ زندیه بر اساس طبقات اجتماعی آن دوره

سید سعید زاهد زاهدانی – عبدالله نجفی اصل – حیدر امیری

چکیده: مقالۀ حاضر به منظور بررسی جامعه شناختی پوشاک در دورۀ زندیه انجام شده است.

هدف این مقاله بررسی نوع پوشاک در بین طبقات اجتماعی و مردان و زنان دورۀ زندیه است. پوشاک زنان و مردان دورۀ زندیه به تفکیک و بر اساس نظریه قشربندی کارکردی «دیویس» و «مور» تحلیل شده است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و با استفاده از منابع و اسناد تاریخی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که در دورۀ زندیه ایرانیان به لباس و پوشاک اهمیت فراوان می دادند و طبقات اجتماعی دورۀ زندیه بر لباس و پوشاک تأثیر بسزایی داشته است؛ بدین معنی که لباس و پوشاک طبقات بالا و درباری با طبقات متوسط و پایین جامعه متفاوت و از آنها برجسته تر بوده است. در مجموع در دورۀ زندیه، طبقات اجتماعی از نظر شکل، رنگ و مدل لباس با یکدیگر متفاوت بودند که این امر خود به عنوان نشانه ای از تأثیرات طبقه اجتماعی بر پوشاک دورۀ زندیه است.

مطالعات ایرانی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1394 شماره 28

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.