بررسی ساختاری برخی نام ها در سفر پیدایش

بررسی ساختاری برخی نام ها در سفر پیدایش

نویسنده: رضوان مساح

عوامل دینی، شخصی و خانوادگی، جغرافیایی، شغل و حتی تفأل از جمله انگیزه هایی است کهمی تواند سبب نامگذاری شود و به ندرت می توان نام هایی یافت که از انگیزه ای تهی باشد، مثلا در فصل 25، آیه 16 تورات تصریح شده که «اینها نام های فرزندان ییشماعیل(=اسماعیل) است و این نامها بر حسب دهات و آبادی هایشان می باشد». اما گاه وجه تسمیه، مناسبتی خاص بوده که در تورات به آن تصریح شده است، مثلاً چون لاوان و حضرت یعقوب (ع) تپه ای را به عنوان شاهد بر می گزینند، حضرت یعقوب فرزند خود را «تپه شاهد» نام ی نهد یا راحل همسر یعقوب چوناز به دنیا آوردن پسری شادمان می شود، نام فرزندش را از مصدر تکرار شدن و ادامه پیدا کردن برمی گزیند تا فرزند بعدی او هم پسر باشد.

ما در این مقاله کوشیده ایم، نام هایی برگزینیم که در آیات تورات بر وجه تسمیۀ آنها تصریح شده و جالب آنکه بسیاری از این نام ها یا از همان صورت فعلی که در جمله آمده مشتق شده اندیا از ترکیب دو اسم شکل گرفته اند. روش کار چنین است کهنخست متن عبری به صورت آوا نویسی آمده و سپس نام و صورت فعلی یا اسمی مورد نظر هم در متن عبری و هم در ترجمه فارسی آن مخص شده است.

طبیعی است بعضی از این نامها با گذشت زمان سخت تغییر شکل داده اند و سپس با همین شکل جدید به روایات اسلامی یا متون ناریخی راه یافته اند؛ ما تنها به بخشی از آنها در بعضی از متون اشاره کرده ایم….

دریافت مقاله

منبع: آینۀ پژوهش، دوره 19، 110-111، تابستان 1387

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.