بررسی روایی و ساختاری داستان سیاوش

بررسی روایی و ساختاری داستان سیاوش

نویسنده: محمدباقر انصاری

چکیده: داستان سیاوش، داستان زندگی و مرگ مظلومانه شاهزاده ای است ایرانی که با اعمال و گفتار خود اخلاق عملی و الگوی پاک زیستن و جاودانه ساختن نام را به خواننده می نماید.

در این نوشتار، بر اساس رویکرد، ابتدا به طرح و پیرنگ و سپس به مضمون و درونمایه داستانی پرداخته می شود؛ پس از آن نویسنده تلاش می کند با استفاده از نظریات جدید و موجود در ادبیات به بررسی و واکاوی ساختار روایی این داستان دست بیازد؛ بنابراین ابتدا به زاویه دید داستان و بیان عینی و ذهنی فردوسی پرداخته می شود؛ سپس نحوۀ روایت تصویری فردوسی و نزدیک بودن شیوه روایتی او به هنر سینما و نوع سازندگان نقشه داستانی و نیز ترسیم نمودار اوج  گاهی این داستان مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه نیز خلاف آمد، شگفت کاری و مرگوارگی به عنوان سه شیوه روایت، در داستان سیاوش بررسی می شود و با ارائه نمونه هایی، مصادیق این مدعا بیان می گردد.

در پایان نیز داستان با جدول کارپرداخت نمای ریختار شناسی گریماس منطبق و تجزیه و نحلیل می شود تا با ادائه الگویی ادبی، خواننده را در دریافت و فرایافت داستانی یاری کند.

علوم ادبی (دانشگاه قم) سال اول تابستان 1386 شماره 4

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.