بررسی تحلیلی افسانه های مرتبط با بزرگان ادب فارسی

بررسی تحلیلی افسانه های مرتبط با بزرگان ادب فارسی

عبدالرضا سیف – اکرم رجبی

چکیده: در باب افسانه های بزرگان ادب فارسی، علی رغم تحقیقات پراکنده ای که صورت گرفته است، هنوزکار جدی و قابل توجهی یافت نمی شود. از آنجا که هر افسانه ای در دامان فرهنگ و اجتماع دوران خود پرورش می یابد، بی شک کاکردهای مردم شناختی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است نحوه شکل گیری و سیر تحول افسانه های مرتبط با بزرگان ادب فارسی منتخب دوره های سامانیان، غزنویان و مغولان، از خلال تذکره ها، طبقه بندی، تحلیل و مقایسه گردد؛ به همین منظور، برخی از تذکره های مهم که جایگاه اصلی ظهور این نوع افسانه ها هستند، انتخاب و سپس افسانه های مرتبط با تعدادی از بزرگان شعر و ادب فارسی در آنها بررسی شده است.

نتایج بررسی و مقایسۀ افسانه ها نشان می دهد هر چه شاعری نزد مردم از احترام و محبوبیت بیشتری برخوردار باشد، به همان میزان افسانه های بیشتری دربارۀ او شکل می گیرد؛ همچنین افسانه ها نشان دهندۀ شرایط اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جامعه آن دوران است.

مطالعات ایرانی سال دوازدهم بهار و تابستان 1392 شماره 23

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.