بررسى آداب و فنون دبیرى در تاریخ بیهقى و مقایسه آن با چهار مقاله نظامى عروضى

بررسى آداب و فنون دبیرى در تاریخ بیهقى و مقایسه آن با چهار مقاله نظامى عروضى

علی محمد پشت دار – آزاده متحمل

در فرهنگ معین، ذیل کلمه دبیر نوشته شده: نویسنده، منشی، کاتب، درس خوانده و با سواد. ضمناً این کلمه از پهلوی گرفته شده و دبیری و نویسندگی و کتابت، از مشاغل مهم دیوانی به شمار می آمده و شغلی مستقل بوده است. به طبع برای آن آداب و فنونی در نظر گرفته می شده و هر کسی که به این شغل رو می آورده، باید تمام این فنون را فرا می گرفته و سال ها در این امر تجربه کسب می کرده.

از جمله افرادی که در این امر دستی داشته و به عنوان دبیر شناخته شده، ابوالفضل بیهقی، دبیری توانا و مورخی نام آور است. وی به خوبی از فنون دبیری آگاه بوده و این دانش را در اثر مهم او، تاریخ بیهقی  – که ارزش تاریخی زیادی دارد – می توان به خوبی مشاهده کرد و آن را به عنوان منبع موثقی از تاریخ و حتی نمونۀ آگاهی از فنون و آداب دبیری بررسی کرد.

پیام بهارستان، سال پنجم پاییز 1391 شماره 17

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.