باورهای عامیانه دربارۀ اختلاج و بازتاب آن در ادبیات فارسی

باورهای عامیانه دربارۀ اختلاج و بازتاب آن در ادبیات فارسی

امید ویسکرمی؛ محمد رضایی؛ حسین کیا

چکیده: باورهای عامه بخش بزرگی از فرهنگ و ادبیات هر قوم را تشکیل می‌دهد و برای تحقیق در افکار، عقاید، فرهنگ، تمدن و همچنین رفع مشکلات و دشواری های موجود در فهم اشعار و متون برجای­ماندۀ هر قوم باید دقیقاً مورد بررسی قرار گیرند.

یکی از باورهای عامیانۀ ایرانیان، اختلاج است. خلاف طب قدیم و جدید که آن را حرکتی غیرارادی در اندام ها و اعضای بدن می داند  قدما حوادث و پیشامدهایی را که ممکن بود برای شخص، متعلقان، خویشان و دارایی او رخ دهد، به اختلاج اعضای بدن نسبت می دادند و با توجه به آن پیشگویی هایی می کردند که با طب قدیم و یافته های علم پزشکی و روان شناسی امروز قابل تفسیر و تبیین نیست. باورهای عامه دربارۀ اختلاج آن­قدر گسترده بود که در ادبیات منثور و منظوم فارسی از کتاب کلیله و دمنه گرفته تا شعر شعرای گذشته، همچون اشعار خاقانی، نظامی، کمال الدین اصفهانی، سعدی، صائب تبریزی و شعرای معاصر، چون فروغ فرخزاد و قیصر امین­پور بازتاب پیدا کرده  است.

در این پژوهش که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن از روش کتابخانه‌ای استفاده شده ‌است، پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی واژۀ اختلاج و مبانی فیزیولوژیک این عارضه و علل حادث شدن آن در بدن انسان، جایگاه اختلاج در باورهای عامیانۀ ایرانیان قدیم و بازتاب آن در ادبیات فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که اختلاج یکی از باورهای عامیانۀ ایرانیان قدیم بوده ‌است و اگر عضوی از بدن شخص می جهید، آن را نشانۀ وقوع رویدادی خوش و ناخوش می‌دانسته‌اند.

فرهنگ و ادبیات عامه، دوره 5، شماره 18، بهمن و اسفند 1396

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.