بازنگری در انتساب تقویم اسکندری به اسکندر مقدونی

بازنگری در انتساب تقویم اسکندری به اسکندر مقدونی

محسن مرسل پور – ناهید براهویی

چکیده: تقویم اسکندری یکی از تقاویم عهد باستان است که با هجوم اسکندربه شرق مربوط دانسته شده است. ادعا شده که علمای یهود، سال ورود اسکندر به بیت المقدس را به عنوان مبدأ جدید تقویم خود قرار دادند و بدین ترتیب تقویم اسکندری به وجود آمد؛ اما مبدأ این تقویم برابر با سال 312ق.م است و ارتباطی با سال تسخیر فلسطین توسط اسکندر یا حتی ولادت و مرگ او ندارد. در منابع متقدم غربی و منابع یهودی، نامی از تقویم اسکندری برده نشده و ابوریحان بیرونی که بیشترین اطلاعات را از این تقویم به دست داده است، احتمالا از منابع سریانی متأخر بهره جسته است. در واقع تقویم اسکندری همان تقویم سریانی است که مبدأ آن سال 312ق.م است که سال جلوس سلوکوس بوده و ارتباطی به اسکندر مقدونی ندارد.

مقالۀ حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی تقویم اسکندری و مسألۀ انتساب آن به اسکندر مقدونی و لشکرکشی او به بیت المقدس بپردازد.

مطالعات ایرانی سال دوازدهم بهار و تابستان 1392 شماره 23

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.