بازتاب باورهای اساطیری رستنی ها در شاهنامۀ فردوسی

بازتاب باورهای اساطیری رستنی ها در شاهنامۀ فردوسی

سید کاظم موسوی – غلامحسین مددی

چکیده: شاهنامه آیینه ای تمام نما از هویت و باورهای کهن ایرانیان در گذشته های دور تا پایان دورۀ ساسانیان است. بسیاری از باورهای کهن ایرانی در هر سه بخش این شاهنامه به ویژه در دورۀ اساطیری و حماسی تجلی یافته است. رستنی ها، پدیده هایی هستند که در اسطوره ها و باورهای توتمی و آنیمیسمی که شکل هایی از دین های ابتدایی اند نقش درخور تأملی دارند. بازتاب این باورها را که گاه با اساطیر دیگر اقوام مشترک است در شاهنامه می توان یافت. پرستش رستنی ها و اعتقاد به تبار نباتی انسان که در میان اقوام مختلف دیده می شود در شاهنامه نیز نمود دارد. همچنین بعضی از شخصیت های شاهنامه ایزدنبات هایی هستند که شکل زایش و مردن آن ها مشابه نمونۀ اساطیری آن هاست. در حقیقت این شخصیت ها صورت پیکرگردانی شدۀ ایزدنبات های اساطیری هستند.

زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه خوارزمی) سال هجدهم بهار 1389 شماره 12 (پیاپی 67)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.