ایران حلقه اتصال شرق و غرب

ایران حلقه اتصال شرق و غرب

نویسنده: حسن اکبری

چکیده: اگر به عنوان مقاله توجه شود، به مبدأیی باز می گردیم که در باستان شناسی یادآور ناحیه ای در غرب به نام بین النهرین می باشد که به عنوان مرکز و گاهواره ی تمدن شناخته شده است و ناحیه ای در شرق، به نام حاشیه ی سند که به عنوان مرکز تمدن شرق شناخته شده است. در این مقاله سعی خواهد شد در یک مقطع زمانی مشخص، نقش کلی ایران را (نه محوطه ی باستانی مشخص و مستقل در مرز سیاسی فعلی ایران) به عنوان حلقه ی اتصال شرق و غرب مطرح شود و تاکیدی بر تاثیرگذاری آن بر مناطق همجوار خود داشته باشیم.

مطالعات ایران 1384 پاییز شماره 8

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.