القاب نامه

القاب نامه

نویسنده: سکینه مرادی

القاب در دوره قاجاریه

عهد قاجاریه از لحاظ القاب توصیفی، شخصی و دیوانی، سه دوره دارد: دوره رونق القاب در زمان فتحعلی شاه؛ دوره تورم القاب در عهد ناصرالدین شاه و دوره انحطاط و پایان یافتن نهاد القاب در عهد مظفرالدین شاه و احمشاه و انقراض قاجاریه.

دوره اول، زمان آغاز و رشد تدریجی اعطای القاب توصیفی، شخصی و دیوانی است. نخستین لقب دیوانی، اعتمادالدوله است که به تقلیداز صفویه، به صدراعظم اعطاء می شد. ان گاه فتحعلی شاه اعطای چند لقب توصیفی مربوط به مشاغل عالی را به تقلید از صفویه، آغاز می کند: مستوفی الممالک، منشی الممالک و معیرالممالک که به افراد و خاندان های ارباب ان مناصب، تعلق می گیرد….

پیام بهارستان سال چهارم پاییز 1390 شماره 13

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.