اعزام محصلین به اروپا در عهد احمدشاه قاجار

اعزام محصلین به اروپا در عهد احمدشاه قاجار

نویسنده: علی پویان مهر

مهاجرت برای کسب علم و دانش از جمله پدیده هایی است که ریشۀ کهن تاریخی دارد. حتی در ادوار بسیار دور و متقدم نیز همواره کسانی بودند که به هر دلیل نظیر نبودن امکانات در محل زندگی شان یا پایین بودن سطح اطلاعات صاحبان فن و مدرسان موجود، برای فراگیری حرفه و فن علوم عملی یا نظری از جایی به جای دیگر می رفته اند. پس از رواج کاغذ و متداول شدن آموزش مکتوب، رفتن از روستایی به روستای دیگر، از روستا به شهر، یا از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر برای کسب علم متداول، یکی از صور مهاجرت بوده است که می توان آن را مهاجرت علمی نامید.

پیام بهارستان سال چهارم پاییز 1390 شماره 13

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.