اصالت و زیبایی در نام آبادیها و دهکده های رودبار اَلَموت

اصالت و زیبایی در نام آبادیها و دهکده های رودبار اَلَموت

عنایت الله مجیدی

دبا: در پژوهشهای جغرافیایی نیم قرن اخیر، شاهد انتشار اسامی آبادیهای منطقۀ رودبار الموت بوده ایم. این کوششها عمدتاً برگردان و چاپ حروفی از متونی است که به خط و رقم سیاق نوشته شده است . متأسفانه در این برگردان و یا ضبط جدید اغلب نام آبادیها اشتباه خوانده شده و به چاپ رسیده است . نگارندۀ این سطور در پژوهشی دیگر، بر آن شدم تا صورت کامل و صحیح این آبادیها را برای ثبت درست تاریخی آن، و هم برای دور نگه داشتن محققان از لغزشهای بعدی، در اختیار خوانندۀ گرامی قرار دهم؛ این گزارش متضمن اسامی مکانهای جغرافیایی منطقۀ یادشده براساس چند منبع نسبتاً قدیمتر است  و از لحاظ شمول بر مجموعۀ آبادیهای آن روز منطقه، قطعاً دارای اهمیت بسیار است.
اما در این مجال، برای آگاهی مشتاقان، برخی از این اسامی انتشار یافته که نادرست خوانده شده است. برای نمونه ذکر میکنم، صورت صحیح آن را نیز در داخل (   ) میگذارم: آوان (اُوان)، ادیرک (اویرک)، ارسین پوج (ارسین یوج)، ازکمین ـ ارکنین (ازگنین)، بیلوادشت (پیلوادشت)، پارکین (مارکین)، جوتبک (جوینک)، جولاده (جولادک)، درک (درگ)، دردک (دِزدک)، دشته (وشته)، دناش (وناش)، ده بُن (وَرَبُن)، دیار (ویار)، رادمیان (رازمیان)، رزآباد (زرآباد)، سبوجین (سپوهین)، سرخه کوه (سرخه کوله)، سوکاه ـ سوکا (سوگاه)، فرورکلایه (فیروزکلایه)، کرمک (گرمک)، کرمک لابۀ علیا (گرمک لاله بشم علیا)، کنکان ـ لتکان (کتکان)، گوشدر (کوشکدر)، لتریراچال (لترپراچان)، نالفین (پانفین، فانفین)، ورتادان (ورتابان)، ورکیل (ورگیل)، ورین (وربن)، ویکین (دیکین)، معدن نمک (نمکان).

 

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.