اسناد قتل صنیع الدوله

اسناد قتل صنیع الدوله

نویسنده : سید محمد حسین منظوالاجداد

مرتضی قلی خان صنیع الدوله وزیر مالیه دولت مستوفی الممالک، در چهارم صفر سال 1329ق. از سوی دو تن گرجی تبعۀ روس ترور شد. قاتلین او را دستگیر نموده به نظمیه بردند و از آنان بازجویی مقدماتی به عمل آمد. پس از دو روز با حضور نمایندۀ سفارت روس در محاکمات وزارت امور خارجه از ایشان بازجویی گردید و چون تابعیت روسی آنان مسلم شد، دو روز بعد در راستای اجرای مقررات کاپیتولاسیون، به سفارت روس تحویل داده شدند. از آن پس مکاکمات همۀ کارهای خود را تعطیل کرده تا به این ماجرا رسیدگی کرد و به حضور نماینده سفارت روس و عدلیه از متهمین و شهود آن قتل بازجویی نمود. روند محاکمه تا صدور دعانامه در محاکمات ادامه یافت و سپس متهمین برای صدور و اجرای حکم مجازات به روسیه انتقال یافتند….

دریافت مقاله

منبع: گنجینۀ اسناد، دوره 2، شماره 2 و 1، تابستان 1371

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.