ابن ندیم و فهرست ‎نویسی

ابن ندیم و فهرست ‎نویسی

عبدالجبار ناجی – ترجمه: فرزانه آجرلو

ابن ندیم و خزانه بیت الحکمه

بحث را با بیان دیدگاهی از ابن ندیم درباره شهرت یا عدم شهرت یک مؤلف و اهمیت آن درباره انتشار آثار او آغاز می کنیم. این اظهارنظر او درباره شخصیت حقیقی جابر بن حیان، عالم مشهور شیمی است که دربارۀ نسب وی یا اصل وجود وی دیدگاه های مختلفی وجود دارد.

ابن ندیممی نویسد: «گروهی از اهل علم و بزرگان وراقین گفته اند که این مرد یعنی جابر، اصل و حقیقتی ندارد و این آثار را مردم تصنیف کرده و به او نسبت داده اند».

سپس چنین اظهار نظر می کند: من عقیده دارم، اینکه مرد فاضلی بنشیند و خسته بشود و کتابی بالغ بر دوهزار برگ تصنیف کند، ذوق و فکرش را برای تصنیف آن و دست و بدنش را برای استنساخ آن به رنج و زحمت بیندازد و بعد آن را به کس دیگری نسبت دهد، خواه آن شخص دیگر، موجود باشد یا معدوم، خود نوعی جهالت است….

پیام بهارستان 1388 شماره 4

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.