ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


جلوه های آوایی قرآن کريم

استاد مشاور: دکتر محمد صادق محفوظی

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل ذابح