ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


بررسی خواص سور قرآن در طی 14 قرن

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل ذابح
استاد مشاور: دکتر صادق محفوظی