ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


بررسی تزئینات روی 70 نوع جلد قرآن

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل ذابح
استاد مشاور: دکتر صادق محفوظی