ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


یادبود و مکتوبات

دست‌نوشته‌های شخصیت‌های علمی، فرهنگی، هنری؛ و همچنین شخصیت‌های کشوری و سفرای محترم کشورهای اسلامی و اروپایی که از موزه دکتر محمدصادق محفوظی بازدید کرده‌اند و به رسم یادبود دست‌نوشته‌ای را مرقوم نموده‌اند، در این بخش قرار دارد.

 
 ... 6 7