ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


پند نامه وحكایت

دارای سر لوح تذهیب وبین خطوط طلاانداز