ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط ، نستعلیق چلیپا نویسی

قطعه خط ، نستعلیق چلیپا نویسی ، منسوب به عبدالرشید دیلمی سده 11 هجری قمری