ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نستعلیق - محمد اسعد الیساری

قطعه خط  نستعلیق  - محمد اسعد الیساری سنه 1180 هجری قمری