ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نستعلیق - ملک محمد قزوینی

قطعه خط  نستعلیق - ملک محمد قزوینی - سنه 1121 هجری قمری