ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نسخ

قطعه خط نسخ ، دارای تذهیب و تشعیر در اطراف حدیث نبوی سده 13  هجری قمری