ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط نسخ - محمد هاشم اصفهانی

قطعه خط نسخ - منسوب به محمد هاشم اصفهانی سده 12 هجری قمری