ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط آیة الکرسی

قطعه خط آیة الکرسی به خط نسخ ممتاز ، حواشی تذهیب و تحریر طلا اندازی ، اثر استاد محمد حسین الحسینی ، سنه 1265 هجری قمری