ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


قطعه خط دعای صباح

قطعه خط دعای صباح ، به خط نسخ دارای تذهیب و جدول کشی در بین سطور ، کاتب احمد بن علی اصغر الموسوی ، سده 13 هجری قمری