ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


برگی از قرآن مجید ، به خط کوفی اندلسی

برگی از قرآن مجید ، به خط کوفی اندلسی ،سده 6 هجری قمری