ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


نقاشی روی عاج فیل

نقاشی روی عاج فیل کارگاه کوزه گری عمل استاد محمدعلی زاویه