ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


نقاشی رنگ روغن روی بوم

نقاشی رنگ روغن روی بوم - سواحل دریای خزر عمل استاد گرانپایه ( پیر بازار ) 1920 میلادی