ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


نقاشی دورنمای خانه کاهگلی

نقاشی دورنمای خانه کاهگلی اثر استاد حسین شیخ از شاگردان استاد کمال الملک