ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


فالنامه دانیال نبی

در دوره صفوی جمع آوری شده است