ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


کاسه چهل کلید برنجی ، دارای قلم زنی آیة الکرسی و احراز و طلسمات رحمانی ، دوره صفویه

کاسه چهل کلید برنجی ، دارای قلم زنی آیة الکرسی و احراز و طلسمات رحمانی ، دوره صفویه