ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


کاسه برنجی قلم زنی با خطوط کوفی ، دوران زندیه

کاسه برنجی قلم زنی با خطوط کوفی ، دوران زندیه