ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


نقاشی کمال الملک - رنگ روغن دورنمای شکارگاه پیشدست همایونی محمود غفاری (کمال الملک )

نقاشی کمال الملک - رنگ روغن دورنمای شکارگاه پیشدست همایونی محمود غفاری (کمال الملک )