ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


نقاشی سپهسالارلشگر در زمان ناصرالدین شاه قاجار

نقاشی سپهسالار لشگر در زمان ناصرالدین شاه قاجار  عمل استاد کمال الملک