ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


مرقع دعای صباح ( امیرالمومنین علی علیه السلام ) - کاتب زین العابدین قزوینی ملقب به معجز نگار - رنگین نویسی بخط نسخ ممتاز - سده 13 هجری قمری خطاط مخصوص فتحعلی شاه قاجار

مرقع دعای صباح ( امیرالمومنین علی علیه السلام ) - کاتب زین العابدین قزوینی ملقب به معجز نگار - رنگین نویسی بخط نسخ ممتاز - سده 13 هجری قمری خطاط مخصوص فتحعلی شاه قاجار