ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


ظرف برنجی نقره کوب دارای خطوط و نقوش قدیمی

ظرف برنجی نقره کوب دارای خطوط و نقوش قدیمی