ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


جوز مینا کاری بر روی مس قلم زنی برجسته منقوش به با صورتهای شاهزاده های قاجار و گل و بوته

جوز مینا کاری بر روی مس قلم زنی برجسته منقوش به با صورتهای شاهزاده های قاجار و گل و بوته