ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


پیام آقای دکتر محفوظی به مناسبت درگذشت عالم ربانی استاد دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

پیام آقای دکتر محفوظی به مناسبت درگذشت عالم ربانی استاد دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
اندیشمند و فیلسوف عصری ، استاد عزیز ما ، دکتر أحمد احمدی به دیدار رب رحیم شتافت ...... هرگز دقت نظر ، نظم و مهربانی ، باز خوانی اشعار شاهنامه و نظامی را در کلاس های درس او فراموش نمی کنم ..... و چند کتاب خطی که به مجموعه ی ما مرحمت نمود ...... مسیر تفکر سیاسی و فرهنگی او با حریت و ایمان آمیخته بود .....لنگر وزینی در ساحت فرهنگ کشور بود ..... نه اهل افراط و نه تفریط .....زاویه ی جدی با تندروی داشت .... هرگز در بیانش تملق یافت نمی شد .... بارها سریر مدیریت و شورا را ترک کرد که همراه بود با مردم ..... در اوج تفکر عقلانی و تدریس تطبیقی مکاتب کانت و دکارت و بیکن ، نمونه ی آشکار پیروی از مکتب اهل بیت بود ..... أخلاقی و ساده زیست ......
غفران و رضوان الهی قرینش .....
 
تاریخ درج: 1397/03/22