نگاهی به مرو از حمله مغول تا پایان دولت نادری

نگاهی به مرو از حمله مغول تا پایان دولت نادری

ناصر تکمیل همایون

پیشگفتار: حیات اجتماعیو سیاسی مرو پس از ویرانی آن با یورش مغولان، تا زمانی که با حمله های منغیتی های حاکم بر بخارای شریف و پس از آن با کاربردهای سیاسی تزارها و روشهای استبدادی کمونیستها به کلی از هم پاشید و تپه هایی چند به عنوان یادگارهای باستانی از آن باقی ماند، به دو بخش تقسیم می شود:

بخش یکم، ازحمله مغول تا پایان دولت نادری که موضوع این مقاله است در این دوره با اینکه مرو، زیر سلطه و تحت حمایت حکومتهایی چند قرار گرفته است اما بر روی هم حاکمیت ایران بر آن برقرار بوده و در همجوشی های اجتماعی و فرهنگی با دیگر منطقه های ایران زمین قرار داشته است….

تحقیقات تاریخی، پاییز و زمستان 1371، شماره 6 و 7

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.