مقایسه روایت‌های شفاهی و کتبی داستان بهمن

مقایسه روایت‌های شفاهی و کتبی داستان بهمن

محمد جعفری قنواتی

چکیده: یکی از مباحث مهم در ادبیات شفاهی، مقایسۀ‌ روایت‌های شفاهی یک متن با روایت‌های کتبی همان متن است. در این مقاله، روایت‌های شفاهی و کتبی داستان بهمن مقایسه شده‌اند. از میان روایت‌های کتبی، داستان بهمن در شاهنامۀ فردوسی، داستان بهمن در تاریخ ثعالبی و منظومۀ بهمن‌نامه سرودۀ ایرانشاه‌‌بن ابی‌الخیر و از میان روایت‌های شفاهی، شانزده روایت انتخاب شده است. نگارنده کوشیده است تفاوت زبان و نوع روایت را در روایت‌های شفاهی و کتبی این داستان نشان دهد. در این زمینه تاکنون هیچ مقاله‌ای منتشر نشده است؛ ازاین‌رو مقالۀ حاضر نخستین پژوهش دربارۀ این موضوع است.

فرهنگ و ادبیات عامه، دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.