معرفی منظومۀ «یوسف و زلیخا»ی آذر بیگدلی

معرفی منظومۀ «یوسف و زلیخا»ی آذر بیگدلی

دکتر محمد حسین کرمی، اکبر رستمی نژاد

یوسف و زلیخای آذر بیگدلی مثنویی عاشقانه برگرفته از قرآن کریم است که به پیروی از یوسف و زلیخاهای پیشین، خصوصاً یوسف و زلیخای جامی و با توجه ویژه به خسرو و شیرین نظامی در عصر زندیه سروده شده است. اگرچه این داستان در ابتدا با سوز و گدازی پر شور، ناشی از عشق زمینی و یک طرفۀ  زلیخا به یوسف آغاز می شود؛ امّا در نهایت این عشق مجازی تحول یافته و به عشقی فرازمینی و ماورایی ختم میشود. در این مقاله ضمن بیان مختصر مضامین و نکات برجستۀ یوسف و زلیخای آذر بیگدلی بر اساس شش نسخۀ خطی بدست آمده از این منظومه، به معرفی مهمترین ویژگیهای سبک شناسی آن در سه سطح فکری، زبانی و ادبی خواهیم پرداخت.

بهار ادب

دریافت مقاله

منبع: بساتین

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.